×

آيين نامه انتشارات دانشگاه دامغان

آيين نامه انتشارات دانشگاه دامغان

آيين نامه انتشارات دانشگاه دامغان - مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 90/3/29

فصل اول: مقدمه

تعاريف به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

1- انتشارات دانشگاه : عبارت است از كليه آثاري كه با تصويب شوراي انتشارات دانشگاه، به صور مختلف، منتشر گردد و روي جلد آنها نشانه دانشگاه دامغان، شماره ترتيب و عبارت (دانشگاه دامغان)چاپ شده باشد.

2- اثر: هرگونه تأليف، تصنيف، ترجمه، تدوين، تقرير و تحشيه، تنظيم و گردآوري و تصحيح متون که قابل چاپ و نشر باشد.

3- تأليف : اثري است که توسط شخصي حقيقي حول موضوعي خاص تنظيم و نگارش يافته که محتوا و شيوه ارائه به صورت کلي و يا جزئي از نگارنده مي باشد.

4- تصنيف: اثري است که صرفا" از ذوق، قريحه و تجربيات و تحقيقات صاحب اثر سرچشمه گرفته و به رشته تحرير در آمده و پيرامون مقوله اي خاص به شرح و توضيح و توصيف پرداخته باشد.

5- تدوين و گردآوري: اثري است که به وجود آورنده آن، مقالات و مطالبي را متناسب با موضوعي خاص گردآورده و به تدوين آن همت گمارده باشد. توضيحات ويژه در ارتباط با هر مقاله يا افزودن حواشي لازم، از ضروريات اين کار است.

6- ترجمه: اثري است که از يک زبان به زبان ديگر برگردان شده باشد.

7- تقرير و تحشيه: عبارت است از تنظيمات لازم که از ضروريات اثر بوده و شامل اضافه نمودن حواشي و تعليقات ضروري مي باشد.

8- تصحيح انتقادي: شامل ذکر نسخه بدل هاي موجود در سطح جهاني و تشخيص صحيح ترين و نزديکترين نسخه به مولف، و معرفي سابقه موضوع و ارائه مآخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و کتاب شناسي آن و تکميل نقايص، چه در عبارت و چه در محتوا، و داوري در بهترين برداشت و نظائر آن مي باشد.

9- به كوشش: گردآوري و تنظيم، و يا تصحيح و تدوين آثار ديگران

10- صاحب اثر: کسي که حقوق مادي اثر کلا" يا جزئا" متعلق به اوست و آن را به دانشگاه ارائه مي کند.(اعم از شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي)

11- قرارداد: سندي است که به منظور ايجاد تعهد بين صاحب اثر و دانشگاه تنظيم و مبادله مي شود و در آن مواردي چون ميزان حق الزحمه، نحوه پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحات، شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي شود.

12- حق الزحمه: مبلغي است که در ازاي انجام هر يک از تعهدات يا خدمات، بر مبناي اين آئين نامه به عامل آن پرداخت مي شود.

13-  صفحه: قسمتي از اثر با قطع وزيري که حدود 300 کلمه را در بر دارد. صفحه در خصوص اثر هايي که داراي فرمول ها و اشکال متعدد مي باشند حسب مورد به تشخيص دانشگاه و با توافق صاحب اثر تعيين مي شود.

14- ويرايش: انجام هرگونه حک و اصلاح در يک متن تأليف، تصنيف يا ترجمه شده مي باشد که از نقطه نظر کيفيت به دو صورت ذيل انجام مي پذيرد.

14-1- ويرايش محتوايي (علمي و ادبي) : بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقاله متن با اصل و رفع اشکالات و ابهامات و تحقيق در صحت يا عدم صحت آن، بررسي استخراج منابع و مآخذ متن، اصلاح دستوري و سبکي متن، نشانه گذاري واصلاح رسم الخط و ساير موارد مربوط.

14-2- ويرايش فني (صوري): اصلاح و يک دست کردن پانوشت ها، ارجاعات، کتابنامه، نمودار و جدول ها فهرست ها، تصاوير و ... بازبيني واژه نامه، پاراگراف بندي، دستور حروف چيني، تعيين عناوين اصلي و فرعي، تعيين صفحات، بخش ها و فصول، مشخص نمودن موارد مبهم اشکالات صوري در متن و ساير موارد مربوط مي باشد.

 

فصل دوم : اهداف 

ماده1:

اهداف كلي شوراي انتشارات دانشگاه عبارت است از :

الف: چاپ و نشركتب درسي و كمك درسي دانشگاه اعم از تأليف يا ترجمه.

ب: نشر گزارش تحقيقات و يافته هاي جديد و معتبر علمي در همة رشته‌ها به زبان فارسي و ساير زبانها .

ج: چاپ و نشر آثار مرجع (لغت نامه‌ها، مجموعه اطلاعات علمي، فهرستها، كتاب شناسيها، اطلسها، اسناد و ...)

 

فصل سوم : شوراي انتشارات 

ماده2:

شوراي انتشارات دانشگاه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

الف: معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه به عنوان رئيس شورا

ب:معاون آموزشي دانشگاه

ج: مدير پژوهشي دانشگاه به عنوان دبير شورا

د:رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه

هـ: نماينده يا معاون پژوهشي دانشكده مربوطه در شوراي پژوهشي( با عنايت به اثر پيشنهادي )

و: دوتن از اعضاء هيأت علمي با تجربه و صاحب نظر در امور نشر به پيشنهاد شوراي پژوهشي و حكم رئيس دانشگاه

تبصره1: شورا مي‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر براي بررسي و اظهارنظر دعوت نمايد. نظر اين افراد جنبة مشورتي داشته  و ايشان در شورا حق رأي نخواهند داشت.

ماده3:

شوراي انتشارت هر نوع اثر علمي و تحقيقي مشمول اهداف نشر را كه از طرف اعضاي هيأت علمي و محققان دانشگاه دامغان و ساير دانشگاه ها و مراكز علمي پيشنهاد مي‌گردد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه براي چاپ و نشر مي‌پذيرد.

ماده4:

جلسات شورا هر ماه يكبار به دعوت دبير شورا تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد. مصوبه هاي شورا با رأي نصف بعلاوه يك اعضاء لازم‌الاجراست.

ماده 5:

دبير شورا وظيفة ابلاغ مصوبه هاي آنرا بر عهده دارد.

ماده6:

اعضاي شورا بايد بطور مرتب در جلسات شركت نمايند و يا قبل از تشكيل جلسه ، عدم حضور خود را به دبير شورا اعلام نمايند. در صورت عدم حضور بيش از 3 جلسة متوالي يا 5 جلسة متناوب در طول سال بدون عذر موجه ، عضويت ايشان لغو و مراتب رسماً توسط رئيس شورا ابلاغ مي‌گردد.

 

فصل چهارم : پذيرش و نشر كتاب

ماده7:

صاحبان آثاري كه مايل باشند اثر خود را در انتشارات دانشگاه دامغان به چاپ برسانند، بايد يک نسخه كامل تايپ شده كاغذي و نيز الكترونيكي (بر روي لوح فشرده) و فرم تکميل شده شناسنامه کتاب را با ذكر منابع و مراجع و فهرست‌هاي لازم طبق ضوابط انتشارت دانشگاه تهيه و به گروه (دانشكده مربوطه) تسليم كنند.

ماده8: شرايط عمومي پذيرش

1-8 – آثار تاليفي، ترجمه‌اي و گردآوري ترجيحاً بايد درسي و يا مرجعي براي دانشجويان باشد و اين ويژگي به همراه دلايل ضرورت ترجمه يا تاليف توسط گروه آموزشي/دانشكده مربوطه تائيد شود.

2-8- در مورد آثار تاليفـي، تصنيفـي و ترجمه ای داشتــن تخصص و همچنين حداقل به ترتیب 4،3 ،1 سال سابقه تدريس در دانشگاههاي دولتي و نيز در مورد ساير آثار علاوه بر تخصص داشتن حد اقل دو سال سابقه تدريس در زمينه اثر در دانشگاههاي معتبر دولتي الزامي است.

تبصره1- در خصوص ترجمه کتاب، در صورتی که موضوع کتاب منطبق با زمینه تخصصی فرد باشد (به تشخیص گروه مربوطه)، شرط حداقل یک سال تدریس در زمینه اثر، ملغی می گردد.

3-8- در مورد آثار تاليفي، گردآوري و ترجمه ای ارائه كل اثر الزامي است.

4-8- در مورد آثار ترجمه‎اي، بايد ترجمه از آخرين چاپ كتاب باشد.

ماده 9:

كليه آثار ترجمه ای ، تاليفی و تصنيفي دانشگاه پس از کسب حداقل 70 درصد امتياز از مجموع  امتيازات جدول مربوطه ( آثار ترجمه ای 6 /40 امتياز از 58  امتياز  و آثار تاليفی7 /35  امتياز از 51 امتياز ) و با نظر نهايی شورای انتشارات دانشگاه قابل پذيرش خواهد بود.

حداکثر 3  امتياز برای آثار ترجمه ای و حداکثر 5  امتياز  برای آثار تاليفی  بعنوان امتياز کمکی در اختيار شورای انتشارات دانشگاه بوده و بر مبنای پرسشنامه ارزيابی و نظرات کلی داوری اعمال می گردد.

ماده 10:

كليه درخواستهاي ترجمه، تأليف، تصنيف و نشر براساس گردش‌كار معين، با تقاضاي مترجم/ مؤلف پس از طرح در گروه مربوطه و با موافقت شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده (متشکل از معاون پژوهشی دانشکده، مدير گروه مربوطه و يک تا سه نفر عضو هيات علمی گروه مربوطه با پيشنهاد و هماهنگی مديرگروه و معاون پژوهشی دانشکده) و تکميل فرم مربوطه به معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال و توسط دفتر چاپ و نشر دانشگاه به سه داور از ميان چهار داور معرفی شده توسط شوراي آموزشي و پژوهشي دانشکده فرستاده مي شود. پيگيری نتايج داوري در شورای انتشارات دانشگاه بررسی می گردد. بديهی است درصورت عدم پاسخ داوری در طول 2 ماه، با پيشنهاد داوران جديد، تقاضا به داوری جديد ارسال خواهد شد.

ماده 11:

درصورت پذيرش انتشار اثر (تاليفی/ترجمه‌ای/تصنيفي) توسط دانشگاه، صددرصد هزينه‌هاي نشر(شامل حق‌الزحمه صاحب اثر، تايپ، ويرايش، داوري، چاپ متن و جلد، صحافي، بهای كاغذ متن و جلد و ساير هزينه‌ها) توسط دانشگاه پرداخت  می گردد.

ماده 12:

درصورت کسب حداقل60 درصد امتياز داوری، صاحب اثر می تواند با سرمايه‌گذاري و تامين كل هزينه چاپ اثر نسبت به انتشار اثر خود مطابق آيين نامه انتشارات دانشگاه اقدام نمايد.‌

ماده 13:

درصورت پذيرش انتشار اثر توسط دانشگاه، صاحب/صاحبان اثر متعهد به فروش کتب پيشنهادی در طی 7 سال پس از تاريخ چاپ مي شود و خريد تيراژ باقيمانده با 50 درصد تخفيف پشت جلد پس از 7 سال در قرارداد منعقده با دانشگاه می باشند.

حقوق مادي آثار منتشره با سرمايه‌گذاري و تامين هزينه توسط صاحب‌اثر به وي تعلق دارد و مشاراليه ملزم به ارائه 15 درصد تيراژ چاپ به دانشگاه مي‌باشد.

مسئول دفتر چاپ و نشر دانشگاه حداكثر 4 ماه پس از تاريخ دريافت تقاضا، اقدامات و نتيجه بررسي را از طريق دبير شورا به اطلاع صاحب اثر خواهد رساند.

ماده 14:

ارزيابي آثار ارائه شده به دانشگاه جهت يافتن نقص ها و کمبودها و تعيين ارزشها و نوع ويرايش مورد نياز اثر و همچنين مشاوره در انتخاب ويراستار و ساير ويژگيهاي چاپ و نشر، توسط شوراي انتشارات انجام مي گيرد.

تبصره1 : شوراي انتشارات مجاز است هر گونه ويرايش علمي و ادبي را كه لازم بداند با موافقت صاحب اثر انجام دهد.

تبصره2 : اخذ تصميم دربارة شيوه چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپ با شوراي انتشارات دانشگاه و با اطلاع صاحب اثر است.

ماده 15:

در صورتي كه اثر از نوع ترجمه باشد صاحب اثر ‌مي‌بايست يك نسخه از تصوير متن اصلي كتاب را به شورا ارائه نمايد.

ماده 16:

در صورت تصويب نشر اثر در شورا، تصويب نامه صادر و پس از رؤيت و تأييد صاحب اثر و ويراستاري علمي و ادبي (در صورت نياز)، مجوز چاپ اثر صادر اقدامات لازم جهت چاپ اثر انجام خواهد شد .

ماده 17:

شوراي انتشارات حداكثر تا چهار ماه پس از تاريخ دريافت اثر، نتيجه بررسي و اظهار نظر خود را به صاحب اثر اعلام مي‌نمايد و در صورتي كه چاپ و نشر آن تصويب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد كرد.

ماده18: تعهدات صاحب اثر

1-18-صاحب اثر نمي بايست تا پايان اعلام نتيجه قبول يا رد اثر براي چاپ در دانشگاه، اثر تأليفي، تصنيفي و ترجمه اي يا گردآوري خود را به ناشر ديگري ارائه دهد و اين تعهد را همراه امضاء تعهدنامه اعلام نمايد .

2-18- زمان واگذاري حقوق مادي صاحب اثر به انتشارات دانشگاه در هر چاپ حداكثر 7 سال است و پس از آن صاحب اثر بصورت دلخواه مي تواند كتاب خود را به ناشر ديگري واگذار نمايد.

ماده 19: حق الزحمه صاحب اثر

حق الزحمه صاحب اثر طبق قراردادي كه براساس مفاد اين آيين نامه بين صاحب اثر و دانشگاه منعقد مي گردد، پرداخت خواهد شد. بدين منظور براي خريد آثار تأليفي، ترجمه اي، تصنيفي و گردآوري در هر نوبت چاپ و با شمارگان معين بصورت جدول زير عمل مي شود :

رتبه صاحب اثر آثار تأليفي و تصنيفي آثار ترجمه اي و گردآوري
استاد 15 الي 25 درصد قيمت پشت جلد 12 الي 20 درصد قيمت پشت جلد
دانشيار 15 الي 23 درصد قيمت پشت جلد 12 الي 18 درصد قيمت پشت جلد
استاديار 15 الي 20 درصد قيمت پشت جلد 12 الي 16 درصد قيمت پشت جلد
مربي 15 الي 17 درصد قيمت پشت جلد 12 الي 14 درصد قيمت پشت جلد

1-19- صاحب‌اثر ملزم به دوبار نمونه خواني و تصحيح متن تايپ شده اثر خواهد بود و در صورت عدم انجام امر هزينة مربوطه از حق‌الزحمه ايشان كسر و كار نمونه‌خواني و تصحيح متن توسط فرد ديگر انجام خواهد گرفت.

2-19- پنجاه درصد حق‌الزحمه صاحب‌اثر پس از انجام اصلاحات تايپي اثر و مابقی پس از چاپ اثر و يا حداکثر يکسال پس از پرداخت اول به وي پرداخت مي‌شود.

3-19- حق‌الزحمه صاحب اثر براي چاپ‌هاي بعدي، 10 تا 18 درصد قيمت پشت جلد، با احتساب شمارگان و با عنايت به امتيازات مكتسبه از داوري اثر، در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره1: درصدهاي فوق الذكر بسته به نتيجه داوري، نوع كتاب و كاربرد آن و همچنين پيش بيني فروش كتاب توسط شوراي انتشارات تعيين مي شود.

تبصره 2: ميزان شمارگان توسط شوراي انتشارات دانشگاه تعيين مي شود.

ماده 20: حق الزحمه ويرايش

حق الزحمه ويرايش علمي و ادبي براي هر صفحه تايپ شده نهايي با توجه به ميزان ويرايش انجام شده به شرح جدول زير است :

رديف نوع ويرايش حق الزحمه ويرايش(ريال)
1 ويرايش ادبي حداكثر تا 3000
2 ويرايش علمي حداكثر تا 3000
3 ويرايش توأم ادبي و علمي حداكثر تا 5000

 

تبصره1: مجموع حق الزحمه ويراستاران علمي و ادبي كتاب، حداكثر تا 30 درصد حق‌الزحمه براي صاحب اثر خواهد بود.

تبصره2: منظور از صفحه تايپ شده نهايي در  قطع وزيري، صفحه اي با طول 19 و عرض 12/5 سانتيمتر و در قطع رحلي صفحه اي با طول 29/7 و عرض21 سانتيمتر كه با قلم نازنين 13 و فاصله 1/1 تايپ شده باشد.

ماده 21:  حق الزحمه داوري

حق الزحمه داوري كتابهاي تأليفي، ترجمه اي و گردآوري برمبناي جدول زير مي باشد:

رتبه داور حداقل(ريال) حداكثر(ريال)
استاد 300/000+(500×تعداد صفحه) 400/000+(500×تعداد صفحه)
دانشيار 250/000+(500×تعداد صفحه) 350/000+(500×تعداد صفحه)
استاديار 200/000+(500×تعداد صفحه) 250/000+(500×تعداد صفحه)
مربي 150.000+(500×تعداد صفحه) 250.000+(500×تعداد صفحه)

1-21- حق الزحمه هاي پيش بيني شده در اين آئين نامه پس از ارائه گزارش کارشناسي مستدل شوراي انتشارات و تأييد رئيس دانشگاه و با رعايت ساير مقررات، تا ميزان 25% قابل افزايش خواهد بود.

ماده 22: هزينه هاي تايپ ، تكثير و طراحي جلد

نظر به اينكه صاحب اثر بايد اثر خود را بصورت آماده چاپ به شوراي انتشارات دانشگاه تحويل نمايد لذا هزينه هاي آماده سازي بشرح زير به نامبرده پرداخت مي گردد:

22-1- هزينه تايپ به ازاي هرصفحه تايپ شده (به تبصره 2 ماده 20 رجوع شود) بين 2000 تا 4000 ريال در نظر گرفته مي شود و رقم قطعي به مقدار فرمول و يا موارد ديگر تأثير گذار در هزينه تايپ بستگي دارد.

22-2-هزينه تكثير به ازاي هر صفحه ( به تبصره 2 ماده 20 رجوع شود) برابر 500 ريال مي باشد.

22-3- هزينه طراحي جلد برابر با 400/000 ريال مي باشد .

ماده 23: قيمت‌گذاري كتاب

قيمت‌گذاري كتاب به صورت زير مي‌باشد:

شمارگان / ((هزينه‌هاي توليد كتاب) × 1/2) = قيمت پشت جلد كتاب

تبصره1: هزينه‌هاي توليد كتاب شامل حق‌الزحمه تأليف/ترجمه، ويرايش، چاپ و تكثير و ساير هزينه‌ها مي‌باشد.

ماده 24- فروش و اهداء كتاب

1-24- شوراي انتشارات دانشگاه مي‌تواند حداكثر تا 100 نسخه ازكتابهاي چاپ شده را در موارد زير اهداء نمايد:

الف ـ كتابخانه‌هاي دانشگاهها و مراكز علمي ـ پژوهشي دولتي از هر كتاب يك نسخه

ب ـ كتابخانه ملي از هر كتاب 2 نسخه

ج ـ كتابخانه مركزي دانشگاه از هر كتاب 3 نسخه

د ـ وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي مرتبط با موضوع كتاب و ساير موارد نظير موافقت‌نامه‌هاي پژوهشي با ديگر دستگاهها به تشخيص و توافق معاون پژوهشي به تعداد مورد نياز

2-24- انتشارات دانشگاه مي‌تواند با موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه در فروش كتابهاي چاپ شده تخفيف‌هايي را به شرح زير در نظر بگيرد:

الف ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه يك نسخه با هزينه تمام شده هر نسخه كتاب

ب ـ دانشجويان با معرفي‌نامه از صاحب اثر يا استاد درس مرتبط با موضوع كتاب،  يك نسخه با هزينه تمام شده

ج ـ كتابهايي كه بيش از 5 سال از تاريخ نشر آنها گذشته باشد با 50 درصد تخفيف.

ماده 25:

شمارگان چاپ در هر نوبت تا سقف 300 نسخه مي باشد و تشخيص ضرورت چاپ بيش از 300 نسخه به عهده شوراي انتشارات بوده که به ازاي هر 100 نسخه اضافي، 10% به حق‌الزحمه صاحب اثر افزوده خواهد شد.

ماده 26:

ساير موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه بر حسب ضرورت به پيشنهاد شوراي انتشارات و تأييد هيأت رئيسه دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

اين آيين نامه در 26 ماده و9 تبصره در تاريخ 1390/1/16 در شوراي پژوهشي دانشگاه‌ بازنگري  و در تاريخ   1390/3/29  مورد تصويب نهايي‌ هيأت‌ رئيسه‌ دانشگاه‌ قرار گرفت و تا اطلاع ثانوي اعتبار دارد.

 

TOP