×

فصل اول: مقدمه

تعاريف به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير است:

1- آثارانتشارات دانشگاه: عبارت است از كليه آثاري كه با تصويب شوراي انتشارات دانشگاه، به صور مختلف، منتشر گردد و روي جلد آنها نشانه دانشگاه دامغان، شماره ترتيب و عبارت (دانشگاه دامغان) چاپ شده باشد.

2- اثر: هرگونه تأليف، تصنيف، ترجمه، تدوين، تقرير و تحشيه، تنظيم و گردآوري و تصحيح متون که قابل چاپ و نشر باشد.

3- تدوین کتاب: گردآوری مطالب یا داده‌های هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه.

4- تألیف کتاب: ساماندهی مجموعه‌ای از داده‌های علمی و نظریات پذیرفته‌شده براساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معمولاً با نقد یا نتیجه‌گیری همراه است.

5- تصنيف كتاب: تدوین مجموعه‌ای که حداقل %۲۰ آن را دیدگاه‌های جدید و نوآوری‌های علمی نویسنده/نویسندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد دیدگاه‌های دیگران در یک موضوع مشخص همراه باشد؛ اگرچه قبلا آن‌ها را در مقاله‌های خود منتشر کرده باشد.

6- ترجمه: اثري است که از يک زبان به زبان ديگر برگردان شده باشد.

7-  تصحيح انتقادی کتاب: معرفی نسخه بدل‌های موجود در جهان؛ تشخیص صحیح‌ترین و نزدیک‌ترین نسخه به زمان حیات مؤلف؛ به‌کارگیری روش تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات متن؛ ذكر مآخذ و منابع استفاده‌شده با استناد به شواهد و کتاب‌شناسی آن‌ها؛ تکمیل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن.

8- صاحب اثر: کسي که حقوق مادي اثر کلا" يا جزئا" متعلق به اوست و آن را به دانشگاه ارائه مي کند.(اعم از شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي)

9- قرارداد: سندي است که به منظور ايجاد تعهد بين صاحب اثر و دانشگاه تنظيم و مبادله مي شود و در آن مواردي چون ميزان حق الزحمه، هزینه ها، نحوه پرداخت، شيوه و مقطع زماني تحويل اثر، تعداد صفحات، شمارگان و ضوابط چاپ و انتشار مشخص مي شود.

10- حق الزحمه: مبلغي است که در ازاي انجام هر يک از تعهدات يا خدمات، بر مبناي اين آئين نامه به عامل آن پرداخت مي شود.

11- صفحه: قسمتي که حدود 300 کلمه را در بر دارد. صفحه در خصوص اثر هايي که داراي فرمول ها و اشکال متعدد مي باشند حسب مورد به تشخيص دانشگاه و با توافق صاحب اثر تعيين مي شود.

12- ويرايش: انجام هرگونه حک و اصلاح در يک متن تأليف، تصنيف يا ترجمه شده مي باشد که از نقطه نظر کيفيت به دو صورت ذيل انجام مي پذيرد.

12-1- ويرايش محتوايي (علمي و ادبي): بررسي موضوعي و تخصصي محتواي اثر، مقاله متن با اصل و رفع اشکالات و ابهامات و تحقيق در صحت يا عدم صحت آن، بررسي استخراج منابع و مآخذ متن، اصلاح دستوري و سبکي متن، نشانه گذاري واصلاح رسم الخط و ساير موارد مربوط.

12-2- ويرايش فني (صوري): اصلاح و يک دست کردن پانوشت ها، ارجاعات، کتابنامه، نمودار و جدول ها فهرست ها، تصاوير و ... بازبيني واژه نامه، پاراگراف بندي، دستور حروف چيني، تعيين عناوين اصلي و فرعي، تعيين صفحات، بخش ها و فصول، مشخص نمودن موارد مبهم اشکالات صوري در متن و ساير موارد مربوط مي باشد

 فصل دوم: اهداف 

ماده1: اهداف كلي شوراي انتشارات دانشگاه عبارت است از :

الف: چاپ و نشركتب درسي و كمك درسي دانشگاه اعم از تأليف يا ترجمه.

ب: نشر گزارش تحقيقات و يافته هاي جديد و معتبر علمي در همة رشته‌ها به زبان فارسي و ساير زبانها .

ج: چاپ و نشر آثار مرجع (لغت نامه‌ها، مجموعه اطلاعات علمي، فهرستها، كتاب شناسيها، اطلسها، اسناد و ...)

 

فصل سوم: شوراي انتشارات 

ماده2: شوراي انتشارات دانشگاه از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

الف: معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه به عنوان رئيس شورا

ب: معاون آموزشي دانشگاه

ج: مدير پژوهشي دانشگاه

د: رئيس كتابخانه مركزي دانشگاه به عنوان دبير شورا

ه: دوتن از اعضاء هيأت علمي با تجربه و صاحب نظر در امور نشر به پيشنهاد شوراي پژوهشي و حكم رئيس دانشگاه

تبصره 1: شورا مي‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر براي بررسي و اظهارنظر دعوت نمايد. نظر اين افراد جنبة مشورتي داشته و ايشان در شورا حق رأي نخواهند داشت.

ماده3: شوراي انتشارت هر نوع اثر علمي و تحقيقي مشمول اهداف نشر را كه از طرف اعضاي هيأت علمي و محققان دانشگاه دامغان و ساير دانشگاه ها و مراكز علمي پيشنهاد مي‌گردد با رعايت مفاد اين آيين‌نامه براي چاپ و نشر مي‌پذيرد.

 

ماده4: جلسات شورا هر ماه يكبار به دعوت دبير شورا تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد. مصوبه هاي شورا با رأي نصف بعلاوه يك اعضاء لازم‌الاجراست.

تبصره 1: در صورت تشخیص دبیر شورا جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

 

ماده 5: دبير شورا وظيفة ابلاغ مصوبه هاي آنرا بر عهده دارد.

ماده6: اعضاي شورا بايد بطور مرتب در جلسات شركت نمايند و يا قبل از تشكيل جلسه ، عدم حضور خود را به دبير شورا اعلام نمايند. در صورت عدم حضور بيش از 3 جلسة متوالي يا 5 جلسة متناوب در طول سال بدون عذر موجه ، عضويت ايشان لغو و مراتب رسماً توسط رئيس شورا ابلاغ مي‌گردد.

 

فصل چهارم: پذيرش و نشر كتاب

ماده7: صاحبان آثاري كه مايل باشند اثر خود را در انتشارات دانشگاه دامغان به چاپ برسانند، بايد از طریق سامانه انتشارات دانشگاه (https://dupress.du.ac.ir) مطابق دستورالعمل ذکر شده در این سامانه اقدام به ارسال اثر خود نمایند.

ماده8: شرايط عمومي پذيرش آثار عبارتند از

8-1- آثار تاليفي، ترجمه‌اي و گردآوري ترجيحاً بايد درسي و يا مرجعي براي دانشجويان باشد.

8-2- در مورد صاحب اثر داشتــن تخصص (به تشخیص داور یا شورای انتشارات) الزامي است.

8-3-  در مورد آثار تاليفي، گردآوري و ترجمه ای ارائه كل اثر الزامي است.

8-4- در مورد آثار ترجمهاي، بايد ترجمه از آخرين چاپ كتاب باشد.

ماده 9: كليه آثار ترجمه ای ، تاليفی و تصنيفي دانشگاه پس از کسب حداقل 80 درصد امتياز داوری تخصصی و با نظر نهايی شورای انتشارات دانشگاه قابل پذيرش خواهد بود.

ماده 10: كليه درخواستهاي ترجمه، تأليف، تصنيف و نشر براساس گردش‌كار معين، با تقاضاي مترجم/ مؤلف پس از ارسال از طریق وبسایت انتشارات و دریافت توسط رییس انتشارات دانشگاه به سه داور متخصص فرستاده مي شود. پيگيری نتايج داوري در شورای انتشارات دانشگاه بررسی می گردد. بديهی است درصورت عدم پاسخ داوری در طول 2 ماه، با پيشنهاد داوران جديد، تقاضا به داوری جديد ارسال خواهد شد.

ماده 11: درصورت پذيرش انتشار اثر (تاليفی/ترجمه‌ای/تصنيفي) توسط انتشارات دانشگاه دامغان، صددرصد هزينه‌هاي متعارف نشر(شامل داوري، چاپ متن و جلد، صحافي، بهای كاغذ متن و جلد و ساير هزينه‌ها) توسط دانشگاه پرداخت  می گردد.

تبصره 1: در صورتی که هزینه نشر نامتعارف باشد (به تشخیص شورای انتشارات) هزینه های نشر با مشارکت صاحب اثر پرداخت خواهد شد. میزان مشارکت با توافق شورای انتشارات و صاحب اثر مشخص می گردد و صاحب اثر به میزان درصد مشارکت، از فروش کتاب نیز سهم خواهد برد.

تبصره 2: حقوق مادي آثار منتشره با سرمايه‌گذاري و تامين هزينه توسط صاحب‌اثر به وي تعلق دارد و مشاراليه ملزم به ارائه 15 درصد تيراژ (حد اقل 10 نسخه) چاپ به دانشگاه است.

تبصره 3: در مورد اعضای دانشگاه دامغان، حق‌الزحمه صاحب اثر، طراحی جلد و صفحه آرایی از پژوهانه عضو هیات علمی با ارائه فاکتور معتبر قابل پرداخت خواهد بود. این هزینه ها در مورد اعضای ایرانی غیر هیات علمی دانشگاه دامغان توسط صاحب اثر و در مورد صاحبان غیر ایرانی آثار توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.

ماده 12: پس از پایان فرآیند داوری تخصصی و تایید شورا، نتیجه از طریق آدرس الکترونیکی ثبت نام شده به صورت خودکار توسط سامانه به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

ماده 13: ارزيابي آثار ارائه شده به دانشگاه جهت يافتن نقص ها و کمبودها و تعيين ارزشها و نوع ويرايش مورد نياز اثر و همچنين مشاوره در انتخاب ويراستار و ساير ويژگيهاي چاپ و نشر، توسط شوراي انتشارات انجام مي گيرد.

تبصره1: شوراي انتشارات مجاز است هر گونه ويرايش علمي و ادبي را كه لازم بداند با موافقت صاحب اثر انجام دهد.

تبصره 2:  اخذ تصميم دربارة شيوه چاپ، نوع حروف، قطع كتاب، جلد و شمارگان چاپ با شوراي انتشارات دانشگاه و با اطلاع صاحب اثر است.

ماده 14: در صورتي كه اثر از نوع ترجمه باشد صاحب اثر ‌مي‌بايست يك نسخه از متن اصلي كتاب را به شورا ارائه نمايد.

ماده 15: در صورت تصويب نشر اثر در شورا، تصويب نامه صادر و پس از رؤيت و تأييد صاحب اثر و ويراستاري علمي و ادبي (در صورت نياز)، مجوز چاپ اثر صادر و اقدامات لازم جهت چاپ اثر انجام خواهد شد.

ماده 16: شوراي انتشارات حداكثر تا چهار ماه پس از تاريخ دريافت اثر، نتيجه بررسي و اظهار نظر خود را به صاحب اثر اعلام مي‌نمايد و در صورتي كه چاپ و نشر آن تصويب شده باشد نسبت به عقد قرارداد چاپ اقدام خواهد كرد.

ماده 17: تعهدات صاحب اثر

17-1- صاحب اثر نمي بايست تا پايان اعلام نتيجه قبول يا رد اثر براي چاپ در دانشگاه، اثر تأليفي، تصنيفي و ترجمه اي يا گردآوري خود را به ناشر ديگري ارائه دهد و اين تعهد را همراه امضاء تعهدنامه اعلام نمايد.

17-2- صاحب اثر پس از دریافت نامه پذیرش موظف است در مدت زمان مشخص شده توسط انتشارات، فایل نهایی خود را جهت انتشار تحویل دهد، در غیر اینصورت انتشارات اختیار جلوگیری از انتشار کتاب را خواهد داشت.

17-3- صاحب اثر پس از ارسال درخواست کتبی به شورای انتشارات و در صورت تایید شورای انتشارات مي تواند كتاب خود را به ناشر ديگري واگذار نمايد.

ماده 18: حق الزحمه صاحب اثر

حق الزحمه صاحب اثر طبق قراردادي كه براساس مفاد اين آيين نامه بين صاحب اثر و دانشگاه منعقد مي گردد، پرداخت خواهد شد. بدين منظور براي خريد آثار در چاپ اول و با شمارگان معين بصورت 20 درصد قيمت پشت جلد  پرداخت مي شود:

18-1- صاحب‌اثر ملزم به دوبار نمونه خواني و تصحيح متن تايپ شده اثر خواهد بود.

18-2- حق‌الزحمه صاحب اثر براي چاپ‌هاي بعدي، 15 درصد قيمت پشت جلد، با احتساب شمارگان در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 1: ميزان شمارگان توسط شوراي انتشارات دانشگاه تعيين مي شود.

تبصره 2:  تجدید چاپ فقط در صورت اتمام شمارگان مصوب مقدور است.

ماده 19: حق الزحمه ويرايش

حق الزحمه ويرايش علمي و ادبي براي هر صفحه تايپ شده نهايي با توجه به ميزان ويرايش انجام شده به تشخیص شورا پرداخت می گردد. 

تبصره1:  این مبلغ برای اعضای هیات علمی دانشگاه دامغان از محل پژوهانه صاحب اثر قابل پرداخت است.

ماده 20:  حق الزحمه داوري

حق الزحمه داوري كتابهاي تأليفي، ترجمه اي و گردآوري برای هر کتاب تا 250 صفحه مبلغ 8.000.000 ریال خواهد بود.

تبصره1 برای کتاب های بیشتر از 250 صفحه به تشخیص رییس شورا (معاونت پژوهشی) تا 13.000.000 ریال قابل افزایش خواهد بود.

20-1- حق الزحمه هاي پيش بيني شده در اين آئين نامه پس از ارائه گزارش کارشناسي مستدل شوراي انتشارات و تأييد رئيس دانشگاه و با رعايت ساير مقررات، تا ميزان 25% قابل افزايش خواهد بود.

ماده 21: قيمت‌گذاري كتاب

قيمت‌گذاري كتاب به صورت زير انجام می گیرد:

شمارگان / ((هزينه‌هاي توليد كتاب) × 1/2)= قيمت پشت جلد كتاب

تبصره1: هزينه‌هاي توليد كتاب شامل داوری، چاپ و تكثير و ساير هزينه‌ها مي‌باشد.

ماده 22: فروش و اهداء كتاب

22-1- شوراي انتشارات دانشگاه مي‌تواند حداكثر تا 100 نسخه ازكتابهاي چاپ شده را در موارد زير اهداء نمايد:

الف ـ كتابخانه‌هاي دانشگاهها و مراكز علمي ـ پژوهشي دولتي از هر كتاب يك نسخه

ب ـ كتابخانه ملي از هر كتاب 2 نسخه

ج ـ كتابخانه مركزي دانشگاه از هر كتاب 3 نسخه

د ـ وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي مرتبط با موضوع كتاب و ساير موارد نظير موافقت‌نامه‌هاي پژوهشي با ديگر دستگاهها به تشخيص و توافق معاون پژوهشي به تعداد مورد نياز

22-2- انتشارات دانشگاه مي‌تواند با موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه در فروش كتابهاي چاپ شده تخفيف‌هايي را به شرح زير در نظر بگيرد:

الف ـ اعضاي هيأت علمي دانشگاه يك نسخه با هزينه تمام شده هر نسخه كتاب.

ب ـ دانشجويان دانشگاه دامغان با 30% تخفیف.

ج ـ كتابهايي كه بيش از 5 سال از تاريخ نشر آنها گذشته باشد با 50 درصد تخفيف.

ماده 23: شمارگان

شمارگان چاپ در هر نوبت تا سقف 300 نسخه مي باشد و تشخيص ضرورت چاپ بيش از 300 نسخه به عهده شوراي انتشارات بوده که به ازاي هر 100 نسخه اضافي، 10% به حق‌الزحمه صاحب اثر افزوده خواهد شد.

ماده 24: فروش دلاری

 30 درصد از فروش دلاری کتاب ها به صاحب اثر پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: 20 درصد از مبلغ فروش هزینه واسطه فروش و انتقال وجه به دانشگاه خواهد شد.

تبصره 2: قیمت گذاری دلاری به اندازه حداقل 5 برابر قیمت ریالی خواهد بود.

 

ماده 25: تعیین اعتبار انتشارات غیردانشگاهی

در صورتی که هر یک از اعضای دانشگاه دامغان اقدام به انتشار کتاب در انتشارات معتبر داخلی غیر دانشگاهی بنمایند می توانند از امتیاز آن استفاده نمایند. معیارهای یک انتشارات معتبر شامل موراد زیر است:

الف- ناشر در حوزه یا حوزه هایی مشخص به فعالیت مشغول باشد به نحوی که در بین متخصصان آن رشته یا موضوع شناخته شده باشد.

ب- کتابهایی از اعضا هیات علمی و یا صاحب نظران مطرح در آن رشته یا موضوع از سوی ناشر موردنظر تاکنون چاپ شده باشد.

ج- هزینه های نشر کتاب به عهده ناشر بوده و در قبال چاپ کتاب مبلغی دریافت ننماید.

د- روند ارزیابی و داوری کتاب از سوی افراد متخصص در انتشارات طی شده باشد.

تبصره 1: تشخیص معتبر بودن انتشارات به عهده شورای انتشارات دانشگاه است.

تبصره 2: پس از تایید در شورای انتشارات، درخواست مورد نظر برای داوری به دو داور خارج از دانشگاه سپرده می شود و پرداخت هزینه های داوری به عهده متقاضی است.

ماده 26: ساير موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه بر حسب ضرورت به پيشنهاد شوراي انتشارات و تأييد هيأت رئيسه دانشگاه ابلاغ خواهد شد.

 

 

اين آيين نامه در 26 ماده و 16 تبصره در تاريخ 1402/10/05 در شوراي انتشارات دانشگاه‌ بازنگري و در تاريخ  1402/10/10 مورد تصويب نهايي‌ هيأت‌ رئيسه‌ دانشگاه‌ قرار گرفت و تا اطلاع ثانوي اعتبار دارد.

TOP