×

شورای پژوهشی دانشگاه

به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.

left icon  بیشتر بدانید..

                - اعضای شورای پژوهشی

                - مصوبات مهم شورای پژوهشی - بعد از سال 94

                - مصوبات مهم شورای پژوهشی - قبل از سال 94

TOP