×

امام خمينى(ره):

در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى كشور در بهترين وضعيت باشد، مردم در طول سال هاى جنگ و مبارزه ابعاد كينه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس كرده اند، بايد خطر تهاجم جهانخواران در شيوه ها و شكل هاى مختلف راجدى تر بدانند.

مقام معظم رهبرى:

دفاع جزئى از هويت يك ملت زنده است، هر ملتى كه نتواند از خود دفاع بكند زنده نيست، هر ملتى هم كه به فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده نيست، هر ملتى هم كه اهميت دفاع را درك نكند به يك معنا زنده نيست.

TOP