×

مدیر

مدیر امور پژوهشی

دکترحسین داوری

عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی (دکتری زبان و ادبیات انگلیسی)

شماره تماس

مستقیم: 31177537-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7537

پست الکترونیک: h.davari@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

معاون

معاون مدیر امور پژوهشی

حسن خطیب‌زاده

-- (کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی)

شماره تماس

مستقیم: 31177539-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7539

پست الکترونیک: khatibzadeh@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس واحد - امور پژوهشی

صدیقه حاجی‌حسینی

کارشناس امور پژوهشی اعضای هیأت علمی

شماره تماس

مستقیم: 31177508-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7508

پست الکترونیک: hajihosseini@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

کارشناس

کارشناس واحد - امور پژوهشی

فهیمه رهبری

کارشناس مجلات، همایش‌ها، طرح‌های پژوهشی داخلی و امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی

شماره تماس

مستقیم: 31177582-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7582

پست الکترونیک: f_rahbari@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

TOP