جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

مدیر امور پژوهشی

دکتر سید امین اصفهانی رشیدی

عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتری ریاضی محض

شماره تماس

مستقیم: 35220248-023

نمابر: 35220236-023

داخلی: 537

پست الکترونیک: esfahani@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه سوم

دکتر سید امین اصفهانی رشیدی
بالا