×

فرم ها و آيين نامه هاي كتابخانه مركزي

در این صفحه، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه کتابخانه و اسناد از زیر شاخه معاونت پژوهشی و فناوری قابل رویت می باشد.

آيين نامه کميته برنامه ريزی و بهسازی کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان - مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 86/1/19

آيين نامه گردش منابع در کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان - مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 92/3/18

TOP