×

رئیس

رئیس کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی

دکتر بهنام پورحسن

عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک (دکتری فیزیک)

شماره تماس

مستقیم: 31177241-023

داخلی: 7241

پست الکترونیک: b.pourhassan@du.ac.ir

آدرس: ساختمان کتابخانه مرکزی

TOP