عقد تفاهم نامه همکاري پژوهشي بين دانشگاه دامغان و دانشگاه سمنان

با توجه به فعالیت گسترده شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی و اهمیت ارتباط و استفاده از امكانات و استعدادهاي آزمایشگاه های عضو، و همچنین با عنایت به اهمیت ارتباط، تعامل و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاه های تخصصی مراکز علمی و دانشگاهی، تفاهم نامه ای بین آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان و آزمایشگاه تجهیزات پیشرفته مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان منعقد گردید.
این تفاهم نامه درخصوص همکاری های بین شبکه ای آزمایشگاه های مرکزی عضو شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری و شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) جهت ارائه خدمات آزمايشگاهي متقابل به شرح ذيل منعقد شده است:
تبادل تجربيات و انجام آزمايش های تخصصي مورد نياز طرفین
انجام آزمون هاي مربوط به مقايسات بين آزمايشگاهي به صورت متقابل
انجام مميزي هاي داخلي به عنوان شخص سوم و آموزش کارشناسان آزمايشگاه هاي طرفین در زمينه پياده سازي و رعايت الزامات استاندارد ISO/IEC17025
همكاري در تعمير و ارتقاي تجهيزات طرفین
تبادل نمونه و مشتري مرتبط با خدمات آزمايشگاهي که توسط طرفین ارایه می شود
مشاركت در برنامه های كارگروه هاي تخصصي دستگاهي
همکاری در نظارت دقيق بر كيفيت انجام آزمون ها
ارسال به موقع نتايج و گزارش ها برای طرفین