×

حمایت مالی از مقالات همکاران آموزشی و پژوهشی (غیر هیئت علمی) و دانش ­آموختگان دانشگاه دامغان

شیوه نامه حمایت مالی از مقالات همکاران آموزشی و پژوهشی (غیر هیئت علمی) و دانش ­آموختگان دانشگاه دامغان

مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 99/11/01

فرم تعهد همکار آموزشی-پژوهشی

 

ماده 1: مقدمه

در راستای حمایت از همکاران آموزشی و پژوهشی (غیر عضو هیئت علمی) و دانش ­آموختگان دانشگاه دامغان و نیز با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه دامغان، شیوه ­نامه اعطای پاداش مالی برای این دسته از همکاران و دانش ­آموختگان در قبال انتشار مقالات در نشریات معتبر بدین نحو پیشنهاد می­ گردد:

ماده 2: تعریف

همکار آموزشی و پژوهشی: همکار آموزشی و پژوهشی شامل مدرس مدعو، همکار تحقیقاتی، اساتید راهنما و مشاور غیرهئیت علمی است.

دانش ­آموخته: به دانش ­آموخته دانشگاه دامغان در مقاطع مختلف و نیز دارندگان گواهی پسادکتری از دانشگاه دامغان اطلاق می­ شود.

ماده 3: اهداف

- توسعه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه؛

- ایجاد فرصت انجام فعالیت های پژوهشی در کنار فعالیت آموزشی؛

- حمایت از دانش ­آموختگان دانشگاه و حفظ ارتباط دانشگاه با آنها.

ماده 4: نحوه تشویق

- در صورت انتشار مقاله در نشریات معتبر جدول زیر، پاداش مالی بدین نحو ارائه می­شود:

نمایه پاداش (ریال)
1 JCR  (Q1) 20000000
2 JCR  (Q2) 18000000
3 JCR  (Q3-Q4) 15000000
4 Scopus 10000000

تبصره:

  • در مقالات مشترک با اعضای هیئت علمی دانشگاه دامغان، تنها در صورتی که همکار و یا دانش ­آموخته نویسنده مسئول مقاله باشد، مشمول دریافت پاداش می­گردد.
  • درصورتی که نویسندگان مقاله بیش از سه نفر باشد، سهم وی 75% مبلغ پاداش خواهد بود. این شرط در خصوص انتشار مقاله مشترک با نویسندگان بین­ا­لمللی منتفی است.
  • در صورتی که فرد مقاله­ ای با نویسنده خارجی داشته باشد، به مبلغ پاداش 50 درصد اضافه می­شود.
  • اگر تعداد مقالات فرد از میانگین سالانه مقالات (با نمایه ­های یادشده) دانشکده مربوطه بیشتر باشد، میزان پاداش وی با رعایت ماده 4 آیین­ نامه وزارتی تشویق مقالات تا دو برابر میزان تعیین­ شده خواهد بود.

ماده 5: تعهدات

الف) تعهدات دانشگاه

- تهیه گزارش و پرداخت پاداش در پایان هر فصل؛

- پرداخت هزینه متعارف اینترنت؛

- امکان استفاده فرد از خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی دانشگاه (کتابخانه، سرور مرکزی، آزمایشگاه ها و ...)؛

- تسهیل روند به­ کارگیری متقاضی همکاری در امور آموزشی و پژوهشی ( مثلا استاد راهنمای دوم، استاد مشاور، استاد داور، مدرس مدعو، دستیار پژوهشی و ...)

- امکان استفاده از خدمات غذاخوری دانشگاه؛

- صدور کارت شناسایی به منظور تسهیل در تردد و استفاده از امکانات دانشگاه؛

- امکان استفاده از پست­ الکترونیکی دانشگاه.

الف) تعهدات همکار / دانش ­آموخته

- متعهد به رعایت کلیه قوانین و ضوابط پژوهشی و حرفه ­ای (ضروری است متقاضیِ همکاری درخواست خود را در قالب فرمی مخصوص که حاوی الف) کارنامه علمی و ب) برنامه پژوهشی کوتاه­ مدت و میان­ مدت است تکمیل و به معاونت پژوهشی ارسال نماید. در این فرم لازم است نام یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه (و مرتبط با تخصص متقاضی) به عنوان معرف، ثبت شود.)

این دستورالعمل در جلسه شورای پژوهشی مورخ 1399/07/01 و جلسه هیأت رئیسه مورخ 1399/11/01 به تصویب رسید.

TOP