جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

آیین نگارش، تآلیف و ترجمه کتاب در دانشگاه دامغان

آیین نگارش، تآلیف و ترجمه کتاب در دانشگاه دامغان

آیین نگارش، تآلیف و ترجمه کتاب در دانشگاه دامغان

 • متن اصلي:
 • قلم متن: 13 نازك B Nazanin
 • قلم متن انگليسي يا لغات: 11 Times New Roman
 • فاصله سطرها: 1/1 فاصله کرسی متن (0/6 معادل 6 میلیمتر)
 • عناوين در متن اصلي:
 • قلم عنوان درجه 1 (Heading 1 مثل شماره فصل و كلمه فصل): B Zar 18 سياه
 • قلم عنوان درجه 2 ( Heading 2 مثل عنوان فصل): B Zar 16 سياه
 • قلم عنوان درجه 3 (B Zar14 : ( Heading 3 سياه
 • قلم عنوان درجه 4 (B Zar12 : ( Heading 4 سياه

عناوين به ترتيب به صورت عدد از راست به چپ شماره گذاري مي شوند و اين شماره گذاري فقط تا عنوان درجه 4 انجام مي شود.

توضيحات: چنانچه به عناوين بعد از عنوان درجه 4 نياز بود به صورت ذيل عمل مي شود:

عنوان درجه 5 به صورت حروف ابجد (الف، ب، ج، د و ...) مشخص مي شود. (قلم: B Zar 12 سياه)

عنوان درجه 6 با گذاشتن يك خط فاصله (Dash) مشخص مي شود. (قلم: B Zar 12 سياه)

 • عنوان فصل ها:

عنوان فصل ها در صفحه اول هر فصل آورده مي شود و 5 فاصله (12 نازكB Nazanin ) با ابتداي صفحه فاصله دارد. درضمن عنوان فصل وسط‌چين مي شود. براي فصل اول عنوان از صفحه فرد شروع مي شود و بقيه فصل ها در ادامه فصل اول شماره مي خورد.

 • جدول ها:

قلم شماره جدول 11 سیاه B Nazanin، شرح و عنوان جدول 11 نازک B Nazanin

 • شماره جدول از هر فصل از 1 شروع شود به همراه شماره فصل (مثال: در فصل 2 جدول 2-1، جدول 2-2 و ...)
 • عنوان جدول در بالاي جدول درج مي شود و با متن بالاي جدول يك فاصله دارد. انتهاي جدول نيز با متن اصلي يك فاصله و با عنوان جديد 2 فاصله دارد.

 

 • اشكال و تصاوير:

قلم شماره شکل 11 سیاه B Nazanin، شرح و عنوان آن 11 نازک B Nazanin

 • شماره شکل هر فصل از 1 شروع شود به همراه شماره فصل (همانند شماره جدول)
 • تصاویر کارشده در متن با کیفیت و با حداقل 300 =dpi کار شود.

اصل تصاویر موجود باشد (در CD و تفکیک شده از متن)

 • عنوان شكل در زير آن نوشته مي شود و با متن پايين يك فاصله دارد و با عنوان جديد 2 فاصله
 • پانويس صفحات (Footer)
 • پانويس فارسی از سمت راست بدون تورفتگی با عدد فارسی
 • پانويس لاتین از سمت چپ بدون تورفتگی با عدد لاتین

قلم شماره و متن پانويس فارسي 11 نازك B Nazanin

 • قلم شماره و متن پانويس لاتين 9 نازك Times New Roman
 • فاصله سطر آخر با انتهاي صفحه براي تمام صفحات يكسان باشد.
 • اگر پانويس‌ها کوتاه باشند بهتر است در یک سطر با 10 فاصله حروفچینی شوند.
 • خط پانويس 1/2 عرض متن باشد.
 • شماره پانويس هر صفحه از 1 شروع شود.

 

 • بالانويس صفحات (Header)

قلم عدد بالانويس 12 نازك B Nazanin

قلم مطلب بالانويس 10 سياه B Nazanin

 • براي صفحات زوج، عنوان كتاب (اگر طولاني است قسمت ابتدايي عنوان) در بخش انتهايي سمت چپ و شماره صفحه در بخش انتهايي سمت راست نوشته مي شوند.
 • براي صفحات فرد، عنوان فصل (اگر طولاني است قسمت ابتدايي عنوان) در بخش انتهايي سمت راست و شماره صفحه در بخش انتهايي سمت چپ نوشته مي شوند.

به عبارت ساده تر شماره صفحات براي صفحات فرد و زوج در سمتي قرار مي گيرد كه داخل صحافي نمي رود.

 • ابتداي پاراگراف ها:

به استثناي پاراگراف اول كه از ابتداي صفحه شروع مي شود براي بقيه پاراگراف ها با ابتداي خط (سمت راست) 6 فاصله داده مي شود.

 • فاصله عناوين با متن بالا:
 • عنوان درجه 1 در صفحه جديد (رجوع شود به بند 3)

عنوان درجه 2 يك فاصله (B Nazanin 12 نازك)

بقيه عنوان ها دو فاصله (B Nazanin 12 نازك)

 • فهرست كتاب

قلم عنوان درجه 1    14 سياه B Nazanin

قلم عنوان درجه 2    12 نازك B Nazanin (با سه فاصله از سمت راست)

قلم عنوان درجه 3    12 نازك B Nazanin (با شش فاصله از سمت راست)

قلم عنوان درجه 4    12 نازك B Nazanin (با نه فاصله از سمت راست)

 • فاصله سطرها 1/1

 

 • پيشگفتار كتاب

قلم متن پيشگفتار: 11 نازك B Nazanin

فاصله سطرها: يك

عنوان پيشگفتار: 18 سياه B Nazanin و وسط‌چين

 • مراجع (كتابنامه)
 • قلم مراجع فارسي: 11 نازك B Nazanin فاصله 1
 • قلم مراجع لاتين: 9 نازك Times New Roman با يك فاصله
 • منابع مورد استفاده در متن بايد توسط شماره مشخص و در پايان كتاب مشخصات كامل آن ذكر گردد.
 • مشخصات مراجع مورد استفاده براساس اطلاعات كتابشناسي نوشته شود.

بطور مثال: نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، محل نشر، نام ناشر، سال نشر، جلد و شماره صفحه

 • علاوه بر مراجع، كتاب بايد شامل واژه نامه و نيز فهرست اعلام يا نمايه (Index) شامل فهرست موضوعي و اشخاص مي باشد و درصورتي كه فهرست طولاني است بهتر است در 2 ستون در هر صفحه درج شود.
 • مراجع بصورت كامل در آخر كتاب آورده شود.
 • معادلات و فرمول ها:

اعداد، حروف و علائم بايد همانند متن اصلي خوانا و قابل رويت باشند و تمامي معادلات و فرمول ها بايد با دقت كافي حروفچيني شوند. از نوشتن علائم با دست خودداري نموده و معادلات به ترتيب مشابه شكل ها و جدول ها شماره گذاري گردند. در پايان هر فرمول يك معادله يك Enter زده شود.

قطع وزیری:

ابعاد: عرض متن 12 سانتی‌متر، بلندای متن 20 سانتی‌متر با احتساب بالانويس (فاصله بالانويس با متن 1 سانتی‌متر)

 

قطع رحلي:

ابعاد: عرض متن 18 سانتی‌متر، بلندای متن 24/5 سانتی‌متر با احتساب بالانويس (فاصله بالانويس با متن 1 سانتی‌متر)

درصورت دوستونی بودن عرض هر ستون 8/5 سانتي‌متر و فاصله بین دو ستون 1 سانتی‌متر محاسبه می‌شود.

قطع رقعي:

ابعاد: عرض متن 11 سانتی‌متر، بلندای متن 18 سانتی‌متر با احتساب بالانويس (فاصله بالانويس با متن 1 سانتی‌متر)

توضيحات تكميلي:

 • الزاماً جهت تايپ از word 2003  یا word 2007 استفاده شود.
 • در صورت ترجمه اصل کتاب لاتین نيز ارائه شود.
 • در صورت تألیف اصل تصاویر ارائه شود.
 • در صورت داشتن طرح یا ایده‌ای برای جلد کتاب موارد ضمیمه گردد.
 • برای پشت جلد كتابهاي تأليفي، خلاصه 5 سطری از کتاب تهیه گردد.
 • ساير موارد پيش بيني نشده، بر حسب ضرورت در شوراي انتشارات تصميم گيري خواهد شد.
3 رتبه برتر