×

تشویقی چاپ مقالات در مجلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دستورالعمل پرداخت تشویقی مقاله های چاپ شده در نشریات معتبر علمی به دانشجویان دانشگاه دامغان

مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 99/11/1

 

ماده 1-  ميزان تشويقي براي مقالات چاپ شده در نشریات داخلي و خارجي در صورتي كه نام دانشجو به جز استاد راهنما به عنوان نويسنده اول باشد و مقاله با نام دانشگاه دامغان چاپ شده باشد به صورت ذيل است:

1-1)           نشریات Nature Index: مبلغ 25/000/000 ریال

1-2)           نشریات نمایه شده در JCR:

الف- Q1-Q2: مبلغ 8/000/000 ریال

ب- Q3-Q4: مبلغ 6/000/000 ریال

1-3)           نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی ‫‪:  Scopusمبلغ 5/000/000 ریال

1-4)           نشریات معتبر علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین:  4/000/000 ریال

1-5)           نشریات نمایه شده در پایگاه استنادی ‫‪ web of science با نمایه Emerging Sources Citation Index: مبلغ 2/000/000 ریال می باشد.

 تبصره 1- دانشجويان تا حداكثر دو سال بعد از فراغت از تحصيل مشمول اين آيين نامه خواهند بود.

تبصره2- براي مقاله هاي مشترك بين چند دانشجو (بدون احتساب استاد راهنما) مبلغ تشويقي به نسبتی که استاد راهنما تعیین می کند بين آنها تقسيم خواهد شد.

اين آيين نامه در 1 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 99/7/15 شورای پژوهشی دانشگاه و جلسه مورخ 99/11/1 هیأت رئیسه دانشگاه به تصويب رسيده و از اين تاريخ قابل اجرا مي باشد.

TOP