×

معاون

معاون پژوهش و فناوری

دکتر هوشنگ خیری

عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین (دکتری هیدرئولوژی)

شماره تماس

مستقیم: 31177538-023

نمابر: 31177-023

داخلی: 7538

پست الکترونیک: h.khairy@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

معاون پژوهشی و فناوری
مسئول دفتر

مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری

امین خوشنویسان

(کارشناسی ارشد زیست‌فناوری - میکروبی)

شماره تماس

مستقیم: 31177538-023

نمابر: 31177508-023

داخلی: 7538

پست الکترونیک: research@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

اختیارات

شرح وظایف و اختیارات معاون پژوهشی

-     انجام كليه امور پژوهشي و فناوري دانشگاه.

-     برنامه ريزي در امور پژوهشي و فناوري و نظارت بر پايگاه اطلاع رساني و شبكه اينترنت دانشگاه.

-     انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي.

-     انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.

-     تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي.

-     اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته دانشگاه.

-     همكاري با مدیریت حوزه رياست و همكاريهاي علمي و بين الملل دانشگاه در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كليه امور قرار دادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير موسسات.

-     همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي.

-     نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه ، كتابخانه ها و بانكهاي اطلاعاتي.

-     برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي  از فرصت مطالعاتي داخل وخارج برابر ضوابط مصوب.

-    تهيه برنامه هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

-   بررسي و ارزيابي فعاليتهاي دانشگاه در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيات رئيسه.

-     نظارت بر تهیه و تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مراکز تحقیقاتی تابعه و وابسته دانشگاه.

-     انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.

TOP