جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

تحصیلات و سوابق معاون پژوهشی و فنّاوری

دکتر غلامحسین گریوانی 

عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر غلامحسین گریوانی

تحصیلات

کارشناسی شیمی محض - دانشگاه مازندران - 1371

کارشناسی ارشد شیمی معدنی -  دانشگاه تربیت مدرس  - 1374

دکترای شیمی معدنی -  دانشگاه اصفهان -1384

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده شیمی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاون پژوهشی و فناوری

3 رتبه برتر