جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر محمد پازکی

عضو هیأت علمی گروه آموزشی مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی 

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس

مستقیم: 35220195-023

داخلی: 539

پست الکترونیک:  pazoki.m@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه دوم

 

3 رتبه برتر