×

آيين نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه دامغان در همايشها، كارگاههاي آموزشي، نمايشگاههاي علمي و جلسات علمي

آیین نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه دامغان در همايش های معتبر علمی داخل و خارج از كشور

 مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 96/4/18

 

ماده 1- هر دانشجوي كارشناسي ارشد با ارائه مقاله به نام دانشگاه دامغان (آدرس اول) حداكثر يكبار در طول دوره تحصيل و هر دانشجوي دكتري حداكثر يكبار در سال مي تواند در همايش هاي داخلي معتبر مطابق مصوبات شورای پژوهشی، شركت نمايد و هزينه هاي شركت در كنفرانس به دانشجوي شركت كننده در همايش، حداکثر مبلغ 2/000/000 ريال قابل پرداخت خواهد بود. بديهي است موافقت استاد راهنماي دانشجو براي شركت در همايش، گواهي ارائه مقاله و مقاله ارائه شده ضروري مي باشد.

تبصره 1- در صورتيکه گواهي شرکت در همايش و ارائه مقاله به نام همه نويسندگان صادر شده است، مي بايست فاکتور پرداخت هزینه ثبت نام نیز ارائه گردد.

ماده 2- هر دانشجوي دكتري غيربورسيه يكبار در طول دوره تحصيل می تواند در همايش‌هاي معتبر علمي خارج از كشور با ارائه مقاله به نام دانشگاه دامغان (آدرس اول) شركت نمايند، حداكثر مبلغ 20/000/000 ريال با ارائه اسناد مثبته مالی (شامل: بليط رفت و برگشت، هزينه صدور ويزا، هزينه ثبت نام و هزينه اسكان) قابل پرداخت مي باشد.

تبصره 1- درخواست شرکت در همایش خارج از کشور، می بایست قبل از تاریخ همایش به تأیید استاد راهنمای دانشجو، شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد.

ماده 3- زمان برگزاری همایش‌ها می‌بایست قبل از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو باشد و پرداخت هزینه شرکت در همایش، از طریق فرم‌های موجود در سامانه اداری دانشگاه حداکثر تا یک ماه پس از فراغت از تحصیل امکان پذیر می باشد.

اين آيين نامه در3 ماده و 2 تبصره در جلسه مورخ 96/3/23 شورای پژوهشی دانشگاه و جلسه مورخ 96/4/18 هیأت رئیسه دانشگاه به تصويب رسيده و از اين تاريخ قابل اجرا مي باشد.

 

 

TOP