جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

فرم ها و آیین نامه های مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

فرم ها و آیین نامه های مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

در این صفحه، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت از زیر شاخه معاونت پژوهشی و فناوری قابل رویت می باشد.

آیین نامه طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه - مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 95/2/5

فرم طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه 

فرم طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه 

فرم اوليه درخواست پذيرش واحد فنّاوری در مركز رشد

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی خارج از دانشگاه

قرارداد اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه

3 رتبه برتر