×

فرم ها و آیین نامه های مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

فرم ها و آیین نامه های مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

در این صفحه، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت از زیر شاخه معاونت پژوهشی و فناوری قابل رویت می باشد.

آیین نامه طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه(pdf.) - مصوب هیأت رئیسه دانشگاه مورخ 1397/08/13

فرم طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه (pdf.) 

فرم طرح پژوهشی کاربردی و ساخت تحت حمایت مالی و معنوی دانشگاه (doc.) 

فرم اوليه درخواست پذيرش واحد فنّاوری در مركز رشد(doc.)

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی خارج از دانشگاه(doc.)

قرارداد اجرای طرح پژوهشی خارج از دانشگاه(doc.)

اساسنامه الگوی پارک علم و فناوری (دولتی/نهاد عمومی) (pdf.)

آیین نامه تأسیس و راه اندازی پارک علم و فناوری (pdf.)

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه دامغان در جامعه و صنعت (pdf.)

فرم درخواست فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی درخصوص ارتباط جامعه و صنعت (doc.)

قرارداد فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت دانشگاه دامغان (doc.)

شیوه نامه اجرایی مهارت افزایی دانشجویان در صندوق میز بورس دانشگاه دامغان (pdf.)

 

فرم های مرکز نوآوری

TOP