جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

تحصیلات و سوابق معاون پژوهشی و فنّاوری

دکتر سید علی پورموسوی

عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر سید علی پورموسوی دانشگاه دامغان

تحصیلات

کارشناسی شیمی محض - دانشگاه مازندران - 1370-1366

کارشناسی ارشد شیمی آلی -  دانشگاه تربیت مدرس  - 1373-1370

دکترای شیمی آلی -  دانشگاه صنعتی اصفهان - 1384-1379

 

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده شیمی از سال 1387-1385

معاونت پژوهشی و فناوری از سال 1392-1387

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از سال 1394-1392

معاونت پژوهشی و فناوری از سال 1394 تاکنون

بالا