تحصیلات و سوابق معاون پژوهشی و فنّاوری

دکتر سید علی پورموسوی

عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

مرتبه علمی: دانشیار

 

تحصیلات

کارشناسی شیمی محض – دانشگاه مازندران – ۱۳۷۰-۱۳۶۶

کارشناسی ارشد شیمی آلی –  دانشگاه تربیت مدرس  – ۱۳۷۳-۱۳۷۰

دکترای شیمی آلی –  دانشگاه صنعتی اصفهان – ۱۳۸۴-۱۳۷۹

 

سوابق اجرایی

رئیس دانشکده شیمی از سال ۱۳۸۷-۱۳۸۵

معاونت پژوهشی و فناوری از سال ۱۳۹۲-۱۳۸۷

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی از سال ۱۳۹۴-۱۳۹۲

معاونت پژوهشی و فناوری از سال ۱۳۹۴ تاکنون