کسب رتبه یازدهم رابط دانشگاه در رتبه بندی رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

رتبه بندی رابطین مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اساس ارزیابی عمکرد سال ۹۵ اعلام شد.

دراین رتبه بتدی رابط دانشگاه دامغان جناب آقای عباس دریانی رتبه ۱۱ ام را کسب نمودند. بدینوسیله از زحمات ایشان تشکر و قدردانی میگردد. امیداست شکوفایی و موفقیت بیشتر ایشان و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان را شاهد باشیم.

🔹 سالانه پس از ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، رابطین این مراکز نیز با هدف ایجاد انگیزه و افزایش تعامل ایشان با شبکه، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند.

🔹 در این رتبه بندی، شاخص هایی مانند حضور در نشست رابطین شبکه، آشنایی با دستورالعمل ها و روال های شبکه، نقش رابط در توسعه شبکه، میزان و نحوه ارتباط وی با شبکه و کیفیت ارایه گزارش عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد.