کارگاه آموزشي چگونه کارآفرين باشيم در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی چگونه کارآفرین باشیم ویژه دانشجویان روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۱ در محل سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی به همت مرکز کارآفرینی دانشگاه و با استقبال جمعی از دانشجویان متقاضی برگزار شد.
مدرس این کارگاه دکتر سیدمجید هاشمیان، عضو هیأت علمی و مشاور انجمن کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود به ارائه مفاهیم اولیه کارآفرینی و همچنین ملزومات آن جهت آشنایی دانشجویان با کارآفرینی پرداخت.