پدافند غیر عامل دانشگاه

امام خمينى(ره):

در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى كشور در بهترين وضعيت باشد، مردم در طول سال هاى جنگ و مبارزه ابعاد كينه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و خود را لمس كرده اند، بايد خطر تهاجم جهانخواران در شيوه ها و شكل هاى مختلف راجدى تر بدانند.

مقام معظم رهبرى:

دفاع جزئى از هويت يك ملت زنده است، هر ملتى كه نتواند از خود دفاع بكند زنده نيست، هر ملتى هم كه به فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نكند، در واقع زنده نيست، هر ملتى هم كه اهميت دفاع را درك نكند به يك معنا زنده نيست.


تعریف پدافند غیر عامل

سخنان مقام معظم رهبری

اصول پدافند غیر عامل

اهداف و نتایج بکارگیری اقدامات دفاع غیر عامل

تاریخچه و بررسی سوابق جهانی

نظام نامه

اعضائ کمیته پدافند غیر عامل دانشگاه