وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی

وظايف و اختيارات معاونت پژوهشي و فناوري:

–     انجام كليه امور پژوهشي و فناوري دانشگاه.

–     برنامه ريزي در امور پژوهشي و فناوري و نظارت بر پايگاه اطلاع رساني و شبكه اينترنت دانشگاه.

–     انجام بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي.

–     انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.

–     تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي.

–     اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته دانشگاه.

–     همكاري با مدیریت حوزه رياست و همكاريهاي علمي و بين الملل دانشگاه در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كليه امور قرار دادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير موسسات.

–     همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي.

–     نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه ، كتابخانه ها و بانكهاي اطلاعاتي.

–     برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيئت علمي  از فرصت مطالعاتي داخل وخارج برابر ضوابط مصوب.

–    تهيه برنامه هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويتهاي پژوهشي در قالب برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

–   بررسي و ارزيابي فعاليتهاي دانشگاه در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيات رئيسه.

–     نظارت بر تهیه و تدوین اساسنامه ها و آیین نامه های مراکز تحقیقاتی تابعه و وابسته دانشگاه.

–     انجام ساير امور محوله از طرف رياست دانشگاه.