وظایف و اختیارات مدیریت فناوری اطلاعات

–   اداره فعاليتهاي مربوط به خدمات رايانه اي و برقراري ارتباط با شبكه هاي رايانه داخلي و خارجي.

–   مديريت و پشتيباني شبكه داخلي.

–   ايجاد بانك اطلاعاتي دانشگاه و همكاري در استفاده بهينه از مراكز خدمات رايانه اي دانشگاه.

–   همكاري با واحدهاي دانشگاه در جهت ارائه اطلاعات و آمار درخواستي.

–   تهيه و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز حوزه هاي مختلف دانشگاه.

–   انجام امور مربوط به شبكه اطلاع رساني داخلي و بين المللي.

–   حمايت و پشتيباني از پايگاه اطلاع رساني دانشگاه.

–   برقراري ارتباط دانشگاه با شبكه جهاني اينترنت، نگهداري و پيشتباني سرورهاي اينترنت.

–   برنامه ريزي براي خريد پايگاههاي اطلاعاتي ديجيتالي و انتخاب منابع لاتين مورد نياز دانشگاه.

–   ارائه مشاوره به دانشكده ها در مورد خريد قطعات سخت افزاري و موارد مشابه.

–   نظارت بر تهيه و تأمين نرم افزارهاي مورد استفاده در واحدهاي مختلف دانشگاه .

–   طراحي و پياده سازي سيستم هاي نرم افرازهاي دانشگاه مجازي.

–   طراحي سيستم هاي سخت افزاري دانشگاه مجازي.

–   راه اندازي پايلوت دانشگاه مجازي در دانشگاه.

–   ارائه استاندارهاي آموزش الكترونيك.

–   انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.