سمت: معاون مدیر امور پژوهشی

نام و نام خانوادگی :  حسن خطیب زاده

رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

اطلاعات تماس : داخلی ۵۳۹    مستقیم ۳۵۲۲۰۲۳۵-۰۲۳

پست الکترونیک : khatibzadeh@du.ac.ir