مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

دکتر محمدرضا فدوی اسلام

عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس

مستقیم: ۳۵۲۲۰۱۹۵-۰۲۳

داخلی: ۵۳۹

پست الکترونیک: m.r.fadavieslam@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه سوم