مدیریت امور پژوهشی

دکتر سید امین اصفهانی رشیدی

عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دکتری ریاضی محض

شماره تماس

مستقیم: ۳۵۲۲۰۲۴۸-۰۲۳

نمابر: ۳۵۲۲۰۲۳۶-۰۲۳

داخلی: ۵۳۷

پست الکترونیک: esfahani@du.ac.ir

آدرس: ساختمان امیر کبیر، طبقه سوم