ليست مجلات معتبر علمی با نمايه ISI، ISC و علمی پژوهشی

√  فهرست نشریات ایرانی موجود در ISI JCR   (جولای ۲۰۱۴)
√ فهرست نشریات  (۲۰۱۵ ISI (Thomsun Reuters
√ فهرست نشریات SCOPUS ۲۰۱۴
√ سیاهه نمایه های بین المللی معتبر (شهریور ۹۴)

 

لیست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

آذر ۹۵

– شهریور ۹۴

– اردیبهشت ۹۴

– مهر ۹۳ 

– مهر ۹۲

 

 لیست نشریات معتبر علمیمصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

اسفند ۹۴

– تیر ۹۴

– شهریور ۹۳

اردیبهشت ۹۲

شهریور ۹۲

 

 ليست نشريات نمایه شده در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام ISC (سال ۱۳۹۲):

فارسی

عربی

لاتین