فرم ها و آیین نامه های مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت 

در این صفحه، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت از زیر شاخه معاونت پژوهشی و فناوری قابل رویت می باشد.