فرم ها و آيين نامه هاي كتابخانه مركزي

در این صفحه، فرم ها و آیین نامه های مرتبط با حوزه کتابخانه و اسناد از زیر شاخه معاونت پژوهشی و فناوری قابل رویت می باشد.

آيين نامه گردش منابع در کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان  مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ ۹۲/۳/۱۸