تعیین اعتبار نشریات علمی

آيين نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور  – مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مورخ ۹۰/۱۱/۸