شورای پژوهشی دانشگاه

به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.

left icon  بیشتر بدانید..

                – اعضای شورای پژوهشی

                – صورتجلسات شورای پژوهشی

                – مصوبات مهم شورای پژوهشی