معاون کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی

اکرم قناد

شماره تماس

مستقیم: ۳۵۲۲۰۲۳۲-۰۲۳

داخلی: ۲۴۰