خبرنامه پژوهشی و فناوری دانشگاه

این فصلنامه که از پاییز سال ۱۳۸۹  در دانشگاه انتشار یافته به اهم فعالیتهای صورت گرفته در حوزه پژوهش از قبیل برگزاری همایشها، کارگاه ها، طرح های پژوهشی خاتمه یافته در دانشگاه، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی و مقالات ارایه شده در کنفرانسها و…می پردازد.