تماس با دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

مسئول دفتر: ابراهیم علی آبادی

تلفن:

داخلی: ۵۳۸  

مستقیم: ۳۵۲۲۰۱۱۲-۰۲۳

نمابر: ۳۵۲۲۰۱۱۲-۰۲۳

پست الکترونیک: research@du.ac.ir

آدرس دانشگاه: سمنان، دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان

  کدپستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۹

آدرس دفتر معاونت: ساخمان امیرکبیر، طبقه دوم.