تشویقی چاپ مقالات در مجلات

ماده ۱- ميزان تشويقي براي مقالات چاپ شده در مجلات داخلي و خارجي در صورتي كه نام دانشجو بجز استاد راهنما به عنوان نويسنده اول باشد و مقاله با نام دانشگاه دامغان چاپ شده باشد به صورت ذيل است:

الف) مجله هاي ISI مبلغ: ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 ب) مجله هاي علمي و پژوهشي مورد تأييد وزارتين ISC مبلغ: ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ج) مجله هاي  خارجي غير ISI داراي نمايه معتبر مبلغ: ۷۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره ۱- دانشجويان تا حداكثر يكسال بعد از فراغت از تحصيل مشمول اين آيين نامه خواهند بود .

تبصره ۲- براي مقاله هاي مشترك بين چند دانشجو (بدون احتساب استاد راهنما) مبلغ تشويقي به نسبت مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.

اين آيين نامه در ۱ ماده و ۲ تبصره در جلسه مورخ ۹۱/۲/۲۴ هيأت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيده و از اين تاريخ به مدت يك سال قابل اجرا مي باشد و در صورت نياز بعد از اين تاريخ مجدداً بازنگري مي گردد.