جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

آيين نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه دامغان در همايشها، كارگاههاي آموزشي، نمايشگاههاي علمي و جلسات علمي

شرکت در همایش/ کارگاه معتبر علمی

آيين نامه اجرايي شركت دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه دامغان در همايشها ، كارگاههاي آموزشي، نمايشگاههاي علمي و جلسات علمي و تخصصي داخل و خارج از كشور

- مصوب هيأت رئيسه دانشگاه مورخ 91/2/24

ماده 1- هر دانشجوي كارشناسي ارشد با ارائه مقاله حداكثر يكبار در طول دوره تحصيل و هر دانشجوي دكتري با ارائه مقاله حداكثر يكبار در سال مي تواند در همايشهاي داخلي شركت نمايد و هزينه هاي شركت در كنفرانس به دانشجوي شركت كننده در همايش قابل پرداخت خواهد بود. بديهي است موافقت استاد راهنماي دانشجو براي شركت در همايش و ارائه گواهي حضور، كپي مقاله چاپ شده و فاكتورهاي مربوطه (شامل بليط رفت و برگشت (صرفاً قطار يا اتوبوس)، هزينه ثبت نام، هزينه اسكان و هزينه چاپ پوستر)  براي دانشجو ضروري مي باشد.

تبصره 1- حداكثر مبلغ قابل پرداخت به دانشجويان تحصيلات تكميلي كه با ارائه مقاله در همايشهاي علمي شركت مي كنند، بشرح ذيل مي باشد:

الف- همايش ملي ، ارائه پوستر 1/000/000 ريال

ب- همايش ملي ، ارائه سخنراني 1/200/000 ريال

ج- همايش بين المللي1/200/000 ريال

تبصره 2- كليه پرداختها منوط به درخواست كتبي دانشجوي ذينفع به همراه تاييد استاد راهنما و اعلام كتبي دانشكده خطاب به حوزه معاونت پژوهشي است.

ماده 2- هر دانشجوي دكتري غيربورسيه يكبار در طول دوره تحصيل میتواند در همايش هاي علمي خارج از كشور(با ارائه مقاله) و نيز كارگاههاي تخصصي شركت نمايند، حداكثر مبلغ قابل پرداخت به دانشجويان 12/500/000 ريال مي باشد كه با ارائه اسناد مثبته قابل پرداخت مي باشد.

تبصره 1: موافقت استاد راهنما براي شركت دانشجو ضروري است .

تبصره 2: اعتبار همايشها و نيز كارگاههاي تخصصي بايد توسط دانشكده و گروه مربوطه تاييد شود.

تبصره 3: اسناد مثبته شامل :بليط رفت و برگشت، هزينه صدور ويزا، هزينه ثبت نام و هزينه اسكان مي باشد.

اين آيين نامه در 2 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 91/2/24 هيأت رئيسه دانشگاه به تصويب رسيده و از اين تاريخ به مدت يك سال قابل اجرا مي باشد و در صورت نياز بعد از اين تاريخ مجدداً بازنگري مي گردد.

بالا